należności handlowe

20 ważnych obowiązków w umowie ubezpieczenia

Wy­rażam zgodę na prze­twa­rzanie w celach marketingowych, w tym rów­nież w celu mar­ke­tingu bezpośredniego, po­da­nego po­wyżej ad­resu e-mail przez Ewę Krzemińską zam. w Warszawie, ul. Omulewska 12 a.

autoresponder system powered by FreshMail